Menu
Modele

Serwis i Oryginalne Części Porsche

I. Wstęp

Na Oryginalne Części i Akcesoria Porsche udziela się gwarancji, zgodnie z którą sprzedawca odpowiada wobec kupującego za niezgodność towaru z umową sprzedaży przez okres 2 lat od jego sprzedaży i wydania kupującemu. Sprzedawca gwarantuje, że towar ma właściwości, zgodne z obecnym stanem techniki i rodzajem towaru, odpowiadające właściwościom ustalonym z kupującym w umowie.

W razie ujawnienia się w okresie trwania gwarancji wady, która powinna być usunięta w ramach gwarancji, Sprzedawca usuwa ją poprzez naprawę części/akcesorium. W przypadku gdy dana wada nie może zostać usunięta poprzez naprawę części/akcesorium, Sprzedawca wymieni je na nowe wolne od wad. W przypadku gdy zajdzie konieczność sprowadzenia części/akcesorium od producenta maksymalny czas naprawy lub wymiany na nową może wynieść 30 dni.

Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia Oryginalnych Części i Akcesoriów Porsche spowodowanego ich normalną eksploatacją.

II. Ogólne warunki gwarancji

1. Gwarancji udziela się przy jednoczesnym i nieprzerwanym spełnianiu następujących wymagań:

 • części były eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, w normalnych warunkach klimatycznych i nie były narażone na nadmierne zużycie,
 • inne części współpracujące z reklamowaną częścią nie były uszkodzone lub zużyte,
 • montaż części został wykonany fachowo i zgodnie z zaleceniami, oraz technologią producenta,
 • przestrzegane zostały terminy przeglądów okresowych samochodu wskazanych w książce serwisowej samochodu i/lub instrukcji obsługi,
 • zarówno części i akcesoria są przeznaczone do odpowiedniej wersji i modelu samochodu/silnika/rodzaju nadwozia etc.,
 • uszkodzenia części w okresie gwarancji, kupujący jest zobowiązany natychmiast zgłosić u sprzedawcy u którego zakupił część lub u Autoryzowanego Partnera Serwisowego Porsche, którego wybrał do wykonywania przeglądów serwisowych i napraw.

2. Gwarancja nie obejmuje:

 • usterek, które związane są z faktem, że części były zamontowane, obsługiwane lub naprawiane w niefachowy sposób,
 • usterek powstałych na skutek działania zewnętrznych czynników mechanicznych lub chemicznych, jak również powstałych na skutek niedbałości użytkownika,
 • uszkodzeń i usterek spowodowanych siłowym otwieraniem części zamykanych lub powstałych na skutek takich działań,
 • uszkodzeń części spowodowanych wypadkiem, kolizją drogową, klęską żywiołową (gradobicie, powódź itp.),
 • naturalnego zużycia eksploatacyjnego, usterek spowodowanych niewłaściwym obchodzeniem się z produktem, niedostateczną obsługą lub niedozwolonymi modyfikacjami części lub bezpośrednio z nimi współpracującymi podzespołami nie zatwierdzonymi przez producenta Porsche AG,
 • usterek części spowodowanych używaniem samochodu w celu jazdy sportowej, nauki jazdy itp.,
 • usterek spowodowanych przez inne części współpracujące z reklamowaną częścią, które były uszkodzone lub zużyte,

Koszty wynikające z naturalnego zużycia eksploatacyjnego części w całości pokrywa kupujący, jak np.:

 • bieżącą konserwację, regulacje i regularne kontrole części ulegających bieżącemu zużyciu eksploatacyjnemu jak np. filtr oleju, powietrza i paliwa itp.
 • wymianę części, które ulegają naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu wynikającemu z ich używania i liczby przejechanych kilometrów (np. opony, świece, pióra wycieraczek, klocki,okładziny oraz tarcze hamulcowe, amortyzatory, tarcze sprzęgła, żarówki itp.).

3. Jeżeli część Porsche zostanie zakupiona u Autoryzowanego Partnera Serwisowego Porsche, a zamontowana przez kupującego lub w serwisie nieautoryzowanym przez markę Porsche, następnie ulegnie awarii i reklamacja zostanie zgłoszona u Partnera Serwisowego Porsche, do przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji uszkodzenia wymagane jest, aby część była zamontowana w samochodzie. W tym celu sprzedający może zobligować kupującego do dostarczenia samochodu z zamontowaną w nim częścią do serwisu.

Wymagane są następujące dokumenty:

 • dokument potwierdzający zakup części u Autoryzowanego Partnera Serwisowego Porsche
 • dokument potwierdzający montaż reklamowanej części w danym samochodzie który zawiera co najmniej: numer nadwozia samochodu, w którym zamontowano część, datę montażu, przebieg samochodu, dane podmiotu montującego.

Należy pamiętać, że gwarancja na część rozpoczyna się w dniu jej sprzedaży przez autoryzowanego Partnera Serwisowego Porsche.

4. Usterki określa się poprzez przedstawienie wadliwej właściwości lub funkcji zewnętrznego przejawu usterki.

III. Oryginalne Akcesoria Porsche

Przez Akcesoria rozumie się dodatkowo zakupione elementy nie stanowiące fabrycznego wyposażenia samochodu (np. belki bagażnika, box dachowy etc.)

Poniższa część Warunków gwarancji dotyczy wyłącznie Oryginalnych Akcesoriów Porsche, które były zakupione u sprzedającego odrębnie, jako dodatkowe wyposażenie samochodu.

Gwarancji udziela się przy jednoczesnym i nieprzerwanym spełnieniu następujących warunków:

 • były przestrzegane procesy montażowe i wszystkie zalecenia określone przez producenta Porsche w przypadku, gdy kupujący sam zamontował Oryginalne Akcesoria Porsche w samochodzie lub zlecił ich montaż poza autoryzowanym serwisem Porsche,
 • podczas używania Oryginalnych Akcesoriów Porsche były spełnione warunki i respektowane zalecenia podane w Instrukcji montażu, instrukcji użytkowania samochodu, literaturze pokładowej samochodu lub dołączonej dokumentacji.

Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia Oryginalnych Akcesoriów Porsche spowodowanego normalną eksploatacją, zużyciem powstałym w wyniku nadmiernego obciążenia, a także usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu lub użycia oraz uszkodzeń mechanicznych.

 • praw z tytułu odpowiedzialności za usterki Oryginalnych Akcesoriów Porsche należy dochodzić bez zbędnej zwłoki czasowej tj. po stwierdzeniu usterki, przy tym kupujący w celu jej usunięcia zobowiązany jest do niezbędnego współdziałania z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Porsche.

IV. Uwagi końcowe

Powyższe warunki gwarancji obowiązują na terenie Polski.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Przy każdym korzystaniu z praw wynikających z odpowiedzialności za usterki kupujący zobowiązany jest do przedłożenia dowodu kupna i montażu Oryginalnych Części Porsche i Oryginalnych Akcesoriów Porsche.

Warunki mają zastosowanie tylko i wyłącznie do części i akcesoriów zakupionych na terenie Polski u autoryzowanego Partnera marki Porsche.

Lista Autoryzowanych Partnerów Serwisowych marki Porsche dostępna na stronie www.porsche.pl